fbpx
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022
อีเมล [email protected]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

หน่วยงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อัตราจ้าง27

วันเปิดสมัคร21 พฤษภาคม 2019

วันปิดสมัคร28 พฤษภาคม 2019

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนายช่างเทคนิค
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานนครสวรรค์
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานราชบุรี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานขอนแก่น
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานอุดรธานี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานสงขลา
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน5
อัตราจ้าง19,500
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น

ตำแหน่งงานนักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานเศรษฐกร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งงานนักประชาสัมพันธ์
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งงานนักทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาโท
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง21,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งงานผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาเอก
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง37,680
รายละเอียด
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
 4. เป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ไม่ต่ำกว่าระดับชำนวญการพิเศษ
 5. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ด้านระบบบริหารการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง

 

ตำแหน่งงานผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาเอก
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง37,680
รายละเอียด
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
 4. มีความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  • ด้านภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและประมวลผล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสอนงานแก่ผู้ร่วมงาน
ตำแหน่งงานผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาเอก
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง37,680
รายละเอียด
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครองทางรัฐประศาสนศาสตร์ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครองทางรัฐประศาสนศาสตร์ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครองทางรัฐประศาสนศาสตร์ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการบริหาร จัดการกำลังคน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ตำแหน่งงานผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาเอก
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง37,680
รายละเอียด
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลิงค์หน่วยงานhttps://ops.moph.go.th/public/
ลิงค์สมัครสอบhttps://moph.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ