fbpx
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022
อีเมล [email protected]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา

หน่วยงานกรมสรรพสามิต

อัตราจ้าง70

วันเปิดสมัคร29 มิถุนายน 2021

วันปิดสมัคร5 กรกฎาคม 2021

รายละเอียด

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน10
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 

ตำแหน่งงานนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน40
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน10
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานนิติกร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน10
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

1. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เลขที่ 44 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 12000 โทร. 02 5254811
2. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เลขที่ 115 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038 78498-9
3. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เลขที่ 177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-256761
4. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เลขที่ 96 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร 042 326930 – 2
5. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 053 240486
6. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 104/80 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 60000 โทร 055 282402
7. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เลขที่ 29 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034 243193
8. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เลขที่ 30/119 หมู่ที่ 2 ซ.ศรีวิชัย 35 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077 288901
9. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เลขที่ 277 ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-258781
10. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เลขที่ 8 ชั้น 2 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 1580126-28

เอกสารอ้างอิง1624277565
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.excise.go.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ