fbpx
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022
อีเมล [email protected]

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา

หน่วยงานกรมศุลกากร

อัตราจ้าง30

วันเปิดสมัคร17 มิถุนายน 2021

วันปิดสมัคร7 กรกฎาคม 2021

รายละเอียด

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพสอบผ่านแล้ว
ประเภทพนักงานข้าราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน30
อัตราจ้าง15,000
ถึง16,500
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. สาขาวิชาการจัดการ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

เอกสารอ้างอิง1623148469
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.customs.go.th/
ลิงค์สมัครสอบhttp://job.customs.go.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ