fbpx
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022
อีเมล [email protected]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

หน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อัตราจ้าง16

วันเปิดสมัคร10 พฤษภาคม 2019

วันปิดสมัคร20 พฤษภาคม 2019

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนักจิตวิทยา
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานเชียงใหม่
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

ตำแหน่งงานนักจิตวิทยา
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานปทุมธานี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

ตำแหน่งงานนักจิตวิทยา
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานเพชรบุรี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

ตำแหน่งงานนักจิตวิทยา
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานศรีสะเกษ
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานยะลา
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานลพบุรี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานลำปาง
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกำแพงเพชร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งงานนักสังคมสงเคราะห์
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานระนอง
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด

ตำแหน่งงานนักสังคมสงเคราะห์
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานราชบุรี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด

ตำแหน่งงานนักสังคมสงเคราะห์
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานลพบุรี
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
รายละเอียด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด

ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานนครสวรรค์
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศ
 • ไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลิงค์สมัครสอบhttps://dsdw.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ