fbpx
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021
อีเมล [email protected]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

หน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อัตราจ้าง22

วันเปิดสมัคร18 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร24 สิงหาคม 2020

รายละเอียด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนายสัตวแพทย์
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง23,430
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
(2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา

ตำแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง17,999
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม

ตำแหน่งงานนักวิชาการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงานนักวิชาการประมง
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตำแหน่งงานนักวิชาการพัสดุ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

ตำแหน่งงานนักทรัพยากรบุคคล
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

ตำแหน่งงานนายช่างเครื่องกล
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง11,280
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ
(2) วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งงานนายช่างรังวัด
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน4
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน5
อัตราจ้าง13,800
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

ลิงค์หน่วยงานhttps://www.dmcr.go.th/
ลิงค์สมัครสอบhttps://dmcr.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ