สายงานบัญชี คือหนึ่งในสายงานที่เป็นอาชีพยอดนิยมตลอดกาล เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะกิจการเล็ก ใหญ่ ล้วนมีการทำบัญชีเพื่อดูผลประกอบการทั้งสิ้น และหากคุณคือหนึ่งในคนที่มีใจรักความชัดเจน ความถูกต้อง ความท้าท้าย อาชีพนักบัญชี อาจเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ
งานบัญชี หรือเรียกคนที่ประกอบอาชีพนี้ว่า “นักบัญชี” คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งจบการศึกษาจากคณะต่าง ๆ ดังนี้

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี)
 • คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)
 • คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี)
 • คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร)
 • คณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี)

โดยหลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ เนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป ได้แก่

 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • การเงินการบัญชี
 • วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
 • การลงทุนร่วม
 • การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
 • การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
 • การเงินขั้นสูง
 • ภาษี

จะเห็นได้ว่าคณะที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดล้วนฝึกให้บัณฑิตทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาของงานได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพนักบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหตุผลนี้เองทำให้อาชีพนักบัญชีกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย และเมื่ออาชีพนักบัญชีเป็นที่ต้องการของตลาด การเป็นนักบัญชีที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรตระหนักไว้เสมอ

เป็นนักบัญชีที่ดีต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

 1. ทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ตามระบบของการทำบัญชีสากล
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และดูแลรับผิดชอบเอกสารสำคัญทางบัญชีทั้งหมด
 3. จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

เรียกได้ว่าหน้าที่ของการเป็น นักบัญชี ที่ดี แม้หน้าที่หลัก ๆ จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในสายงานวิชาชีพบัญชีกลับมีความแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. งานบัญชีเชิงธุรกิจ คือ งานบัญชีทั่วไปโดยนักบัญชีจะรับทำให้แก่บริษัทเอกชน มีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในสาขาวิชาชีพบัญชี
 2. งานบัญชีสาธารณะ คือ งานบัญชีอิสระ ให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด จำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่สูง พร้อมทั้งต้องมีการสอบและได้รับใบอนุญาตตามกฏหมาย จึงจะสามารถให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือเซ็นรับรองงบการเงินของกิจการได้
 3. งานบัญชีของรัฐบาล คือ งานบัญชีที่ทำให้กับหน่วยงานรัฐบาล โดยนักบัญชี จะมีฐานะเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น ทำหน้าที่บันทึกรายการทางบัญชีโดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่วางแผนไว้

เส้นทางเดินสู่อาชีพนักบัญชี

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ หน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม แต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังเรียนไม่พอก็สามารถไปเรียนต่อด้านบัญชีได้ แต่สำหรับใครที่พร้อมจะทำงานและลงสนามจริงแล้ว วันนี้เรามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีมาฝาก

 • นักบัญชี (Accountant) แน่นอนว่าเรียนบัญชีอาชีพที่ทำได้แน่นอนเลยก็คืออาชีพนักบัญชี หน้าที่หลักคือการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยนักบัญชีมีอยู่ในทุกๆ วงการ ตำแหน่งนี้จะไปทำหน้าที่ให้กับสถานประกอบการ กิจการส่วนบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลก็ได้
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ที่สามารถตรวจสอบบัญชีต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขและความละเอียดของข้อมูลบริษัท เช็คข้อมูล เช็ครายละเอียดบัญชีของลูกค้า หรือบางที่ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพการทำงานนำมาประกอบการวิเคราะห์บัญชี
 • พนักงานธนาคาร ให้บริการทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษา การเปิด-ปิดบัญชี การลงทุนต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ให้คำปรึกษาแก่องค์กรเกี่ยวกับเรื่องภาษี อย่างภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ให้คำแนะนำด้านการยื่นภาษี
 • นักบัญชีต้นทุน คำนวณต้นทุนขายและการแสดงสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำงบการเงินต่อไป กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

หากใครที่ใฝ่ฝันอยากทำอาชีพอะไร ก็ลองให้โอกาสตัวเองได้ทำตามความฝันดูนะคะ การจะเป็นคนเก่ง มีความเป็นมืออาชีพจนประสบความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงาน การเป็น นักบัญชีที่ ดีก็เช่นกันค่ะ